Sunday, December 4, 2011

Жените пак криви - и за дебелеењето на децата

Еве што ме изнервира денес. Во викенд изданието на весникот Вест (бр. 3434, 3-4.12.2011.) читав напис за алармантната состојба со дебелеењето кај децата - интересна и важна тема. Во текстот е цитирана  д-р Мирјана Кочова која  меѓу другите причини за  зголемената телесна тежина кај децата  го наведува и следното:
 
„Семејството нормално дека му сака сè најдобро на дететето. Но долгите работни часови, отстуството на мајката од дома, чувањето на детето по баби, кои не можат да му направат ред, придонесува тоа да јаде храна која е богата со шеќери и масти. Ако по дома се јадат слатки, пици, нарачана храна, нормално е дека детето ќе ја јаде оваа храна и нема да има навика да јаде зеленчук и овошје“, вели проф. Кочова.

Ваквата изјава ги јакне родовите стереотипи и ги стигматизира жените (мајките кои работат и бабите кои ги чуваат внуците) бидејќи се смета дека тоа што мајката не е дома директно влијае врз видот на храната што ја јаде дететето. Никаде не се спомнува влијанието на таткото и неговото отсуство или присуство.

Фото: "The Housewife's Lament" by malloreigh (CC-BY-NC).

А што е со притисокот наметнат од општоприфатениот светоглед во повеќето македонски семесјтва дека без леб не се седнува на маса, а камоли да се јаде па макар тоа било и ориз и компир и тестенини, потоа сфаќањето дека ручек без месо не е ручек и дека ако јадеш осмина бурек, а не си дете под 3 години, не си човек  и сл. други „животни вистини“, со кои средината те напаѓа „без пардон“ и те „меси“ се додека не почнеш да се криеш дека си вегетаријанец или дека не јадеш свинско или дека не сакаш овчо сирење.
И на крај, пак ние жените, криви.

Monday, January 10, 2011

Choose life - New Anti-Abortion Campaign by Government of Macedonia

This post is also available in Macedonian
* македонски: Избери живот - нова анти-абортус кампања на Владата


I just saw the latest campaign by the Government, using the slogan "Choose life." The commercials (I saw two) are directed against abortion.

The text at the end of the commercial claims that the campaign is about explaining the consequences of abortion. Horror! The first advertisement explains that abortions bring many consequences, including inflammations, infections, sepsis, consequences of anesthesia (sic), psychological consequences and so on.During 2010 a number of women died at childbirth (in medical institutions) in Macedonia from--imagine!--the above reasons. Except the last one, of course. When you die, the psychological consequences cannot harm you.

I wonder since when it is the obligation of the Government to warn us about consequences of choosing abortion via public campaigns? As far as I know, physicians have the duty to disclose all aspects (positive and negative) to women who require abortion, and this is common practice. Or the administration does not believe the medical doctors, and decided to their job too?

The second advertisement is even more stupid because it enhances the patriachal stereotype.The boyfriend is interested only in football (soccer). The girlfriend tells him that they are going to have a baby, and he responds that they have no [material] conditions to raise it. But look, she manages to persuade him by reminding him that they went out the previous night and spent a thousand Denars (around EUR 16 or USD 20). She then comes out with the key "argument" - that the child will most probably be male and look like him, after which he "lays down his arms." I am still puzzled as to how exactly this advertisement explains the consequences of abortion? Possibly there will be a sequel with the husband and wife arguing in front of the child about having no money, with him accusing her of blackmailing him to marry her "shotgun wedding"-style. Chances are that such lack of abortion can produce psychological consequences.

In conclusion, it seems the current Macedonian Government challenges the right which Macedonian women (like all women from the other former Yugoslav republics) acquired during socialism, a right denied to millions of other women world over?

Government's population policy boils down to having or not having a child. All other elements are inconsequential. The conditions in which these children are born are irrelevant, the quality of their schools and kindergartens is not important, nor whether the parents are emotionally and psychologically ready to raise children. It is only important to give birth to the kids, no matter what they turn into. They'll be ours anyway.

An example of recently renovated toilets in one of the most prestigious primary schools in Skopje. Isn't it nice? (Source: magazine "Metropola" from December 2010, published by Centar Municipality)


Americans say "if it ain't broken, don't fix it". Something is obviously broken in Macedonia, but that cannot be fixed by this campaign.

Sunday, January 9, 2011

Избери живот - нова анти-абортус кампања на ВладатаТукушто ја видов најновата кампања на Владата со слоганот „Избери живот“. Рекламите (видов 2) се директно насочени против абортусот.

Текстот на крајот на рекламата е дека се објаснуваат последиците од абортусот. Ужас! Едната реклама објаснува дека последиците од абортусот се многубројни - воспаленија, инфекции, сепса, последици од анестезија, психолошки последици - се само дел.

Последнава година бевме сведоци на доволен број жени кои умреа на породување (во здравствени институции низ земјава) од, замислете, истите причини. Освен последната, разбира се. Кога ќе умреш психолошките последици ништо не ти можат.

И се прашувам од кога е обврска на Владата да нè предупредува со јавни кампањи за последиците од избраниот абортус? Колку што знам обврска е на лекарите да им ги предочат сите аспекти (позитивни и негативни) на жените кои сакаат абортус и тие тоа и го прават. Или власта не им верува па ја врши и нивната работа?

Втората реклама е уште поглупава бидејќи го зајакнува патријархалниот стереотип.

Девојката му кажува на своето незаинтересирано (освен за фудбал) момче дека ќе имаат бебе, на што тој реагира дека немаат услови. Ама пазете, таа успева да го убеди дека ете претходната вечер изглегле во град и потрошиле илјада денари, а потоа го вади клучниот „аргумент“ дека најверојатно ќе биде машко и ќе личи на него, по што тој „си легнува на брашно“. Не ми е јасно како точно оваа реклама ги објаснува последиците од абортусот? Можеби тоа ќе следи во продолжението кога мажот и жената ќе се караат пред детето дека немаат пари или кога тој ќе ја обвинува дека ја зел на „сељачка финта“ (затоа што била трудна). Е тогаш ќе се видат психолошките последици од не-абортирањето.

Значи сега, правото за кои милиони жени сè уште сe борат во светот, а коешто на македонските жени (и сите кои живеат во бившите ју-републики) им беше дадено во рамките на социјализмот се предизвикува од самата власт?

Популационата политика на Владата се сведува на тоа да се има или да се нема дете. Сите други елементи се небитни. Не е важно во какви услови ќе се раѓаат тие деца, во какви училишта и градинки ќе одат, колку родителите им се емотивно и психолошки подготвени за да воспитуваат и растат деца. Важно е да ги има, па какви се, такви се, наши се.

Пример за реновирани тоалети во едно од најпрестижните основни училишта во Скопје. Убаво нели? (Извор: списание „Метропола“, декември 2010, издавач Општина Центар)Американците велат "if it ain't broken, don't fix it". Кај нас е расипано, ама не таму каде што се поправа со кампањава.P.S. Во рекламите зборот абортус е напишан со голема буква.